Ysgol Glan-y-Mor

Ysgol Bryngwyn School

Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School Life at Ysgol Bryngwyn School

Related Pages

Bilingual Programme

Welsh medium and Welsh language education have become increasingly important in Wales following the Welsh Assembly Government’s vision of creating a bilingual Wales, where people can choose to live their lives through the medium of Welsh or English.

Here at Bryngwyn School we are seeking to fully embrace that philosophy and give the best opportunity we can to youngsters in our community to fully develop their bilingual skills while studying in a school that prides itself on developing the full potential of every child.

Since September 2011 we have been offering pupils the opportunity to fully develop their existing Welsh language skills by entering a Welsh speaking/language stream. Pupils are exposed to more spoken and receive their instructions and teaching in certain subjects through the medium of Welsh; though they still receive all instruction in English as well. All written work and assessments will be through the medium of English, though in RE pupils have the choice of producing their written work in English or Welsh.Pupils are given the opportunity to use welsh every day; they have a Welsh speaking Form Tutor, and several subjects (30% of the curriculum) are delivered through the Welsh medium; PHSE (Personal, Health and Social Education), History, PE, D&T, Geography and RE. The Welsh department also work closely with these pupils, giving them the opportunity to “fast track” and obtain a full course GCSE in Welsh by the end of Year 9. Pupils who achieve their Welsh GCSE at the end of Year 9 then embark upon either AS Welsh or Level 3 Cyfathrebu (Welsh Communication) Key Skill, in Key Stage 4.

Here at Bryngwyn we see this as a fantastic opportunity to serve the needs of our community and to give those parents and pupils who wish, the opportunity to gain fluency in Welsh speaking while benefiting from a caring and productive environment that produced an excellent inspection report in 2011 and “Green” categorisation in 2015.

We particularly enjoy receiving comments from our pupils who have spent their first year at Bryngwyn in the blingual stream:-

"I think it is very good, we all get along very well.  Most of us speak fluent welsh so we can help other pupils in our class who don't."

"I'm glad I chose the bilingual class because I get to expand my welsh language skills and meet new friends."

"It is fun in the bilingual class and I'm learning lots more welsh."

 

Daeth addysg Gymraeg a chyfrwng Gymraeg yn gynyddol bwysig yng Nghymru yn dilyn gweledigaeth ein llywodraeth o greu Cymru ddwyieithog, ble gall pobl ddewis byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Yma, yn Ysgol Bryngwyn, ceisiwn lwyr ymgorffori’r athroniaeth honno a chynnig y cyfle gorau oll i bobl ifainc ein cymunedau i ddatblygu eu sgiliau dwyieithog i’r eithaf wrth astudio mewn ysgol sydd yn ymfalchïo mewn datblygu potensial llawn pob plentyn.

Ers Medi 2011, buom yn cynnig y cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau Cymraeg cynhenid trwy ddod yn rhan o ffrwd garlam Gymraeg. Caiff disgyblion y ffrwd honno weld a chlywed mwy o Gymraeg yn ogystal â derbyn eu cyfarwyddiadau a’u dysgu trwy gyfrwng yr iaith neu’n ddwyieithog mewn ambell i bwnc. Bydd pob asesiad a gwaith ysgrifennu trwy gyfrwng y Saesneg, er y bydd dewis yn y gwersi Addysg Grefyddol i gynhyrchu gwaith yn y naill iaith neu’r llall. Rhoddir y cyfle i ddisgyblion ddefnyddio’r Gymraeg bob dydd; bydd tiwtor dosbarth Cymraeg ei iaith yn gofalu amdanynt, a chyflwynir sawl pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Saesneg: ABCh (Addysg bersonol a Chymdeithasol), Hanes, Ymarfer Corff, Dylunio a Thechnoleg, Daearyddiaeth ac Addysg Grefyddol. Bydd yr adran Gymraeg yn gweithio’n agos â’r disgyblion hyn, yn rhoi’r cyfle iddynt ‘garlamu’ ac ennill cymhwyster ail iaith llawn erbyn diwedd blwyddyn naw. Bydd y disgyblion llwyddiannus yn mynd ymlaen i astudio Cymraeg ail iaith UG neu Lefel 3 Cyfathrebu (Sgiliau Hanfodol Cymru) yng Nghyfnod Allweddol 4.

 

 Yma, yn Ysgol Bryngwyn, ystyriwn hwn fel cyfle rhagorol i gwrdd ag anghenion ein cymunedau trwy gynnig y fenter hon i rieni disgyblion sy’n dymuno iddynt gyrraedd lefel uchel o ruglder yn y Gymraeg, tra’n manteisio ar awyrgylch cynhyrchiol a gofalgar mewn ysgol a oedd yn deilwng o adroddiad arolwg ardderchog yn 2011 a chategoreiddio ‘Gwyrdd’ Llywodraeth Cymru yn 2015.